Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityki Plików Cookies. Akceptuję
Twój koszyk jest pusty
Promocja! TomTom etui sztywne do urządzeń TomTom GO 550, GO 550 LIVE, GO 750, GO 750 LIVE, GO 950, GO 950 LIVE, GO 9000 :: 99,00 zł ::.
Towar dnia
2 764,00 zł z VAT
2 247,15 zł netto
Wybierz kategorię
Producent
Sonda
Co Cię najbardziej zainteresowało na naszej stronie?
Nawigacja do ciężarówek
TomTom TELEMATICS
Lokalizacja pojazdów GPS
Urządzenia Fitness
Nawigacja w teren
Car PC
Wszystkich głosów: 2517


Pokaż wyniki
Zobacz poprzednie sondy
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Regulamin sklepu.

I.STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego NAVISHOP.PL, zwanego dalej NAVISHOP, jest właściciel Sklepu - firma SANMEDIA Sandra Kuśnierz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 13, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, nr NIP: 8942868748.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym NAVISHOP.PL, zwaną dalej Nabywcą lub Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług NAVISHOP (w tym również Konsument).
 3. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem NAVISHOP) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu

II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego NAVISHOP w chwili składania zamówienia. 
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - Pobierz

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym NAVISHOP odbywa się poprzez wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu.
 2. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym NAVISHOP musi zostać potwierdzone przez sprzedawcę.
 3. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez pracownika sklepu poprzez odpowiedź zwrotną na wiadomość e-mail wysłaną ze Sklepu.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym NAVISHOP. 
 5. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  • Telefon +48 717 975 795,
  • Kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego,
  • Adres korespondencyjny - ul. A. Ostrowskiego 13, 53-328 Wrocław.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Przelewem lub karta płatniczą on-line przy składaniu zamówienia, przez moduł Platnosci.pl.
 2. Przelewem przed dostawą towaru, na podstawie potwierdzenia zamówienia wysłanego ze sklepu NAVISHOP. W przypadku zamówień składanych przez przedsiębiorstwa, zostaje wystawiona faktura pro-forma, co należy zaznaczyć w zamówieniu, podając równocześnie nr faxu na który faktura ma zostać wysłana. Z chwilą odnotowania środków na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty faksem lub przez e-mail, towar zostaje niezwłocznie wysłany wraz z fakturą.
 3. Gotówką przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Opcja ta jest dostępna dla Klientów dokonujących zakupów w sklepie NAVISHOP co najmniej po raz drugi. 
 4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

V. DOSTAWY TOWARÓW

 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie Internetowym NAVISHOP realizowane są w następnym dniu roboczym po potwierdzeniu zamówienia lub odnotowaniu środków na koncie Sprzedawcy, w zależności od wybranej formy dostawy.
 2. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne, wówczas Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. 
 3. Koszt dostawy określa cennik przedstawiony w sekcji informacje/dostawa. 
 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

VI.GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Nabywcy rzeczy wolne od wad.
 2. Ewentualne uszkodzenia stwierdzone podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi sklepu NAVISHOP. Zalecane jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki. Protokół spisany w obecności kuriera i podpisany przez niego ułatwi proces reklamacji.
 3. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu na terenie Polski.
 4. Okres gwarancji jest różny dla każdego z towarów i zależy od producenta. 
 5. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wymienionego w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru. 
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) wyłącznie jeżeli Nabywcą jest konsument. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca. Klientowi będącemu przedsiębiorcą przysługują wyłącznie uprawnienia wynikające z gwarancji producenta.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w NAVISHOP bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: ul. Ostrowskiego 13, 53-238 Wrocław.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
 8. W wyniku zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcji - Konsument ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest pokryć w tym zakresie wszelkie koszty.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje w szczególności w przypadku zakupu urządzenia w pakiecie z oprogramowaniem, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 ust. 9 Ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy to urządzeń zawierających dodatkowe oprogramowanie dostarczane przez producenta w ramach ceny zakupu np. dodatkowy upgrade mapy lub usługa traffic.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 jest możliwe tylko i wyłącznie po:
  • zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz
  • wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach pozasądowego dochodzenia roszczeń
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
 4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy NAVISHOP zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. 
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. 
 
TomTom TELEMATICS


Monitoring GPS TomTom

zarządzanie flotą, komunikacja z kierowcą, zlecenia, kontrola paliwa, nawigacja TRUCK, śledzenie pojazdów

Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
U nas zapłacisz poprzez

Nawigacja w leasingu
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Najczęściej oglądane
6681555
TomTom nawigacja GPS, nawigacje Tom Tom. TomTom TELEMATICS - monitoring GPS, TomTom WORK - lokallizacja GPS. Nawigacja satelitarna, Nawigacja dla ciężarówek, GARMIN nawigacja GPS
Aktualna Data: 2018-06-18 01:55
© NAVISHOP.PL. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.